Wikimaler for storyline

Prosjektansvarlig:
Hege Emma Rimmereide og Barbara Joan Blair

Avdeling: AL
Engelsk

Produkt:
Wikimaler
Oppdatering - januar 2014:

Malen med tilhørende hjelpesider finnes her:
https://sites.google.com/
site/wikistorylinetemplate1/


Prosjektet vil produsere en elæringsressurs til bruk i undervisning, som introduserer studentene til arbeid med storylinemetoden ved hjelp av Google Sites.Hensikten med prosjektet

En vesentlig del av prosjektet blir å produsere  maler for ulike scenarier, slik at forelesere og studenter raskt kan komme i gang med metoden.


Problemstilling
I videreutdanning i engelskfaget har vi tidligere brukt den fiktive byen Kwikston, og i GLU 1 -7 den fiktive byen Westmassey, som baser for wikibasert storyline-metodikk. I eksempelene fra Kwikston og Westamssey tar studentene i bruk ulike skriftlige sjangre som biografi, formelt brev, osv. Diverse muntlige aktiviteter er knyttet til opplegget, gruppediskusjoner i små og store grupper og deriblant intervjusjangeren. Erfaringene med bruk av storyline og wiki er gode (Rimmereide, Blair og Hoem, 2011), og det er et potensiale knyttet til å lage maler for ulike fag / tema.

Det tar tid å utarbeide rammene for et godt storyline-opplegg, og dette er den viktigste årsaken til at mange lærere vegrer seg for å sette i gang på egen hånd. Vi har derfor å laget et malverk med tilhørende hjelpesider, som den enkelte lærer raskt skal kunne ta i bruk.

Gjennomføring
Ressursen som er utviklet skal fasilitere wikibasert storyline-metodikk. Vi vil skape ett eller flere fiktive digitale miljøer. I dette miljøet starter læreren en fortelling som han setter rammer for og retning på. Studentene / elevene bygger videre på fortellingen ved hjelp av egne medietekster. Denne tekstbyggingen kan ha form av rollespill eller tekstsamarbeid, og tekstene kan være rent skriftlige og/eller basert på bilder eller video.

Elæringsformen er skjermforelesninger kombinert med tekstlig materiale og skjermbilder som konkret viser hvordan wikimalene tas i bruk. Ressursene vil bli publisert som en fritt tilgjengelig mal, som kan linkes opp inne i ITs-Learning, eller benyttes som en selvstendig ressurs. Lærer oppretter en kopi og redigerer litt i malen. Deretter inviteres studenter/elever inn for å utvikle selve storylinen i wikien.

Konseptskisse: Ved oppstart velger lærer blant de ferdig oppsatte malene. Studentene jobber deretter videre med å produsere innholdet i wikien i henhold til de hendelsene som introduseres av læreren via storyline.
Med Google Sites kan man publisere hele nettsteder som maler. Disse kan andre brukere benytte som utgangspunkt for sine egne nettsteder. Samtidig har både lærere og studenter stor frihet med hensyn til å arbeide videre med utgangspunkt i malen.


Ressursen vil kunne gjenbrukes i flere år. Google Sites er benyttet i flere tidligere prosjekter og en kan med rimelig stor sikkerhet forvente at denne tjenesten vil bli tilbudt i overskuelig fremtid.Google Sites er et et verktøy som er gratis tilgjengelig og fritt for reklame. Lærerne kan selv vurdere om de vil legge sine versjoner av nettstedet bak et passord.

For ytterligere opplysninger om prosjektet: Hege Emma Rimmereide og Barbara Joan Blair (AL)
No comments:

Post a Comment