Praktiske ferdigheter i sykepleie

Prosjektansvarlig:
Liv Utne

Avdeling: AHS
Sykepleie

Produkt:
Instruksjonsvideoer
Prosjektet fikk midler i 2013, og ble gjennomført på slutten av sommeren. Dette med tanke på at 2.-årsstudentene skulle kunne benytte resultatet når de startet semesteret i august.

Hensikten med prosjektet
Prosjektet er ment for sykepleiestudenter i det ordinære studiet i 2. studieår, HiB. I tillegg til den planlagte e-læringen, anvender de selv-studier ved lesing av pensum, bruk av nettstedet: «Praktiske prosedyrer i sykepleie» (PPS), gruppearbeid, praktiske øvelser med simulering, refleksjon i forhold til sentrale ferdigheter i sykepleieutøvelse og klasseroms-undervisning. I tillegg ønsket jeg å erfare om det var mulig å få til brukbare instruksjonsvideoer uten at det skulle ta alt for lang tid og være kostbare å produsere.Fra video som demonstrerer anitbiotikatilsetning
Problemstilling
Er demonstrasjonsvideo en egnet måte å lære praktiske ferdigheter i sykepleie?

Studentkullene er blitt store (ca 170 studenter). Det gjør det nesten umulig for studenter å følge lærers detaljerte demonstrasjon i klasserom eller på øvelsespost. Ettersom studentene er vant til å innhente informasjon ved bruk av PC, ønsket vi å legge mer undervisning, inklusiv demonstrasjon av ferdigheter, som e-læring i It`s Learning.

Gjennomføring
Liv Utne har tatt anvar for å få prosjektet gjennomført. Hun tok utgangspunkt i 2 av de 3 oppgavene i ferdighetstrening som hun hadde hatt ansvar for de siste studieårene. Øvelsene er knyttet til 2 pasienthistorier, og ble vurdert som egnet for video-opptak.

Planleggingen besto av en gjennomgang av pensum, PPS og finne lignende filmer på YouTube. Prosjektet ble så diskutert med webansvarlig for AHS, Ingrid Hope, som tok ansvar for selve filmingen. Sykepleier Malene Nese Paulsen sa seg villig til å være «skuespiller».

Pensum og egnede filmer fra YouTube ble sendt til deltakerne, før det ble gjort klart til filming på øvelsesposten. Oppgavene ble nøye gjennomgått før selve filmingen startet. Noen scener ble tatt opp flere ganger, og det var krevende og gøy for alle parter.

Fra video som demonstrerer legemiddeltilsetning
Ingrid gjorde et utvalg av opptakene og sendte dem til leder for Mediesenteret, hvor Paul Richard Johannessen gikk gjennom materialet sammen med Liv Utne. Johannessen ga gode råd, og viste hvilke muligheter vi har når vi skal lage demonstrasjonsvideoer.

Filmene ble vist for studentene mens faglærer kommenterte spesielle situasjoner de måtte være spesielt oppmerksomme på. Det tok like lang tid på disse 2 øvelsene som det gjorde med demonstrasjoner i fjor. Men i år kunne dette gjøres med hele kullet, i fjor delte vi kullet i to. Faglærer slapp også en repetisjon, før praktisk eksamen. Studentene kunne se filmene når det passet dem.

Videoene ble først lagt direkte ut i its-Learning, men etter en samtale med prosjektansvarlig for e-læringsprosjektene, Jon Hoem, ble videoene flyttet til «YouTube» med begrenset tilgang. Dvs at kun de som har webadressen kan se filene. Pålogging via It`s Learning og bruk av pekere eller direkte med webadresse.

Evalueringen
50 % av studentene svarte på evalueringsspørsmålene som var lagt ut på It`s Learning. Svarene var svært positive. Spontant etter undervisningen kom mange studenter og sa at dette var BRA! De ville ha flere/alle øvelsene på video.

Siden har jeg fått henvendelse av lærere ved andre sykepleierutdanninger som ønsker å bruke filmene. En student har sendt «privat» mail og bedt om at filmene bør legges ut åpent på «YouTube». Det er imidlertid ikke ønskelig å publisere filmene på denne måten, da det er momenter som faglærer ønsker å kommentere ved gjennomgang av filmene.

For ytterligere opplysninger om prosjektet: Kontakt Liv Utne (AHS)

No comments:

Post a Comment