Digitale argumentasjon

Prosjektansvarlig:
Ture Schwebs

Avdeling: AL
Norsk

Produkt:
Læringsmateriell med undervisningsopplegg
Prosjektet har produsert en elæringsressurs som lar studenter sette seg inn i bakgrunnen for, metodene som benyttes og produksjonstekniske sider ved digitale fortellinger.

Prosjektet har i løpet av prosjektperioden blitt spisset mot det vi kan kalle digital argumentasjon. Her brukes de samme teknikkene som i digitale fortellinger, men tekstene har et annet utgangspunkt og formål.

Prosjektet ble siste gang gjennomført og dokumentert i 2015.

Hensikten med prosjektet

Ressursen vil erstatte en dobbelttime der man går gjennom forutsetningene for det praktiske arbeidet og viser til eksempler på slike produkter.

En digital fortelling er en personlig dokumentarsjanger og består vanligvis av et lydspor (oftest lest inn av fortelleren selv) akkompagnert av fotografier og noen ganger illustrasjoner, tegninger, animasjoner eller video. Fortellingen, som varer bare få minutter, har gjerne utgangspunkt i erfaringer eller opplevelser fra personens eget liv, og det er fortelleren selv som velger ut materiale, skriver manus og setter det hele sammen ved hjelp av enkel programvare. Vanligvis blir produktet publisert som video på nettet.
Den digitale fortellingens stramme og konsentrerte uttrykk stiller krav til begrensning og fokus mht tema og bruk av bilder og lydeffekter. Bevissthet rundt kommentatorens “voice over” handler også om at han må reflektere over hvordan han bruker sine egne ord og sin egen stemme.

Problemstilling
Digitale fortellinger egner seg svært godt for skolens norskfag, hvor det kreves stor sjangerbevissthet med hensyn til form og innhold. Både fagets muntlige komponent og det hovedområdet som kalles “sammensatte tekster” stiller krav om kunnskaper og ferdigheter som vil kunne utvikles i arbeidet med digitale fortellinger.

På denne bakgrunnen ble det våren 2012 utprøvd et mindre opplegg i en GLU-klasse (1c) i tilknytning til integreringsdagene. Opplegget, som var et samarbeid mellom norsk, ped og kroppsøving, fikk svært god respons av de deltakende studentene. De framhevet blant annet den store nytteverdien slikt arbeid hadde for deres egen praksis. Konklusjonen var at opplegget burde tilbys hele GLU-kullet.

Elæringsformen vil være skjermforelesninger/webcast kombinert med tekstlig materiale og eksempler (bilder og video). Dette vil bli publisert som et nettsted, som enkelt kan linkes opp inne i ITs-Learning, eller benyttes som en selvstendig ressurs.

Opplegget vil ellers være basert på “blended learning”, i den forstand at studentene selv går gjennom elæringsressursene, som gjør dem i stand til å gjennomføre en (veiledet) sesjon med produksjon av egne digitale fortellinger i klasserommet.

Gjennomføring
Materialet er lagt ut på nettsidene knyttet til Digital kompetanse. Nærmere førti studenter benytter opplegget høsten 2013. Studentene benytter presentasjonsprogramvare (PowerPoint eller lignende) til å lage korte, argumenterende presentasjoner som skjermvideo.

Digitale fortellinger er en veletablert metode, men på lang sikt kan det komme endringer knyttet til den programvaren som introduseres. Slik endringer er ikke mulig å forutsi, men opplegget vil være modulbasert, slik at skjermvideoer og annet fagstoff, som spesifikt tar for seg spesiell programvare, kan byttes ut. Dette vil i så tilfelle bli en relativt liten jobb, som kan realiseres gjennom å søke interntimer ved Mediesenteret

For ytterligere opplysninger om prosjektet: Ture Schwebs (AL) og Jon Hoem

No comments:

Post a Comment